ไทยโฮสคลับ บริการ เว็บโฮสติ้ง Web hosting พื้นที่เว็บไซต์ จด domain อีเมลโฮสติ้ง ราคาถูก คุณภาพสูง ! RSS 2.0 Feed


เงื่อนไขการใช้บริการในไทยโฮสคลับ

ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้บริการ ไทยโฮสคลับ ดอท คอม ( www.thaihostclub.com )

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้ทันทีหลังจาก ผู้ใช้บริการเริ่มต้นใช้บริการ ไทยโฮสคลับ โดยท่านต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบที่กำหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด หากท่านละเมิดข้อตกลงดังกล่าวด่านล้างนี้ ทำให้เกิดความเสียหาย ทางเราจะมีการแจ้งเตือนให้ปรับปรุงแก้ไข
และให้ระยะเวลาในการดำเนินการซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลา แล้วหากท่านยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
เราจะดำเนินการปิดเว็บไซต์ของท่าน และมีสิทธิที่จะไม่คืนค่าบริการของท่าน

ข้อตกลง , เงื่อนไข และนโยบาย มีดังนี้

1. ไทยโฮสคลับ ไม่รับบริการ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก , อนาจาร , เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ
  รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกด้วย

2. ไทยโฮสคลับ ไม่รับบริการ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต
  Trojan หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

3. ไทยโฮสคลับ ไม่รับบริการ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท

4. ไทยโฮสคลับ ไม่รับบริการ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online
  ที่นำมาเผยแผร่แบบผิดกฏหมายทุกประเภท

5. ไทยโฮสคลับ ไม่รับบริการ เว็บไซต์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา
  ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก

6. ไทยโฮสคลับ ไม่รับบริการ เว็บไซต์ที่มีการขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด

ึ7. ไทยโฮสคลับ ไม่รับบริการ เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ ไทยโฮสคลับ

8. ไทยโฮสคลับ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ E-mail mass marketing หรือที่รู้จักกันในนาม Spam mail
  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User
  การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก
  และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที
  โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดใดทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. การใช้สคริป หรือ โปรแกรมใดๆ ในการทำงาน โดยที่กินกำลังของ CPU , Memory ซึ่งถ้า ไทยโฮสคลับ
  ตรวจสอบเจอ จะแจ้งไปยัง ผู้ใช้บริการให้แก้ไขปรับปรุง หากไม่มีการปรับปรุงในเวลาที่กำหนด ทางไทยโฮสคลับ
  จะทำการปิดเว็บไซต์นั้นทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ

10. กิจกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย ระหว่างประเทศ หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน
  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ ทางผู้ให้บริการ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบแก่เว็บไซต์นั้น
  จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นรวมทั้ง จะทำการปิดเว็บไซต์นั้นทันที พร้อมทั้งไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
  พร้อมทั้งอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ให้บริการ เป็นสำคัญ

11. ไทยโฮสคัล ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไปไม่ว่ากรณีใดๆ
  หรือเนื่องจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าเราจะมีบริการสำรองข้อมูลทุกสัปดาห์ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่า
  ข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด
  ดังนั้นคุณจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ

12. การรับประกันความพอใจ จะคืนเงินเฉพาะในส่วนของเว็บโฮสติ้งเท่านั้น
  และต้องทำการแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ

13. กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือ ปรับลดบริการลง กับผู้ให้บริการ ก่อนครบกำหนดสัญญา
  และเกินกำหนดรับประกันความพอใจ ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ
  จะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น

14. ไฟล์ใดๆที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน Server เช่น Website Files , Email Files , Database Files เป็นต้น
  หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น ทางไทยโฮสคลับจะแจ้งไปยังผู้ใช้บริการ เพื่อทำการแก้ไข หากไม่มีการแก้ไขในเวลาที่กำหนด
  ไฟล์เหล่านั้นจะถูกลบออกจากระบบทันที

15. ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะรักษาความลับของ Password ของตนเองเป็นอย่างดี
  ไม่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
  และปล่อยให้เครือข่ายภายในองค์กรของตนเองอยู่ในสภาพไม่มั่นคงปลอดภัยจากผู้บุกรุกทางอินเตอร์เน็ต

16. ทางไทยโฮสคลับ มีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบระบบหากมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ
  ที่อาจจะเป็นผลกระทบกับความปลอดภัยของระบบของผู้ให้บริการหรือลูกค้ารายอื่น

17. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อก่อนวันหมดอายุการให้บริการ หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด
  จะถือว่าบัญชีของผู้ใช้บริการขาดการต่ออายุ บัญชีที่ขาดการต่ออายุ อาจถูกระงับการให้บริการชั่วคราว
  การระงับการให้บริการนี้ไม่ทำให้ผู้ใช้บริการพ้นพันธะในการจ่ายค่าบริการ

18. ไทยโฮสคลับ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการขอเป็นสมาชิกของ ผู้ใช้บริการที่ละเมิดหรือพยายามละเมิดเงื่อนไขกฎเกณฑ์การใช้บริการ
  ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

19. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการต้องแจ้งทาง ไทยโฮสคลับ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 15 วัน

20. เมื่อมีการยกเลิกการใช้บริการ ทางไทยโฮสคลับ มีสิทธิลบข้อมูลของผู้ใช้บริการ ทั้งหมดทันที